Areas de actuación

ÀREES D'ACTUACIÓ

El Dret Privat s'encarrega de regular les relacions entre particulars o entitats privades. Contractes de compravenda i arrendaments, accions per defectes de construcció, redempció de censos, desnonaments …

balances

DRET PRIVAT

 • Redacció de contractes de compravenda i de permuta d'immobles, arres confirmatòries o penitencials, i altres operacions immobiliàries. Rescissió d'aquests contractes per incompliment.
 • Arrendaments urbans i rústics. Redacció de contractes d'arrendament. Procediments judicials de desnonament per falta de pagament de la renda; per denegació de pròrroga forçosa per necessitar el pis el propietari, ascendents o descendents; per no ús; relatius a execució d'obres i la seva repercussió en l'import de la renda; d'extinció de contracte per ruïna funcional o econòmica de l'immoble.
 • Desnonament d'ocupants a precari.
 • Expedients judicials i administratius de ruïna física o ruïna econòmica de finques, amb extinció d'arrendaments. Enderrocament i reedificació d'edificis, amb suspensió de contractes d'arrendament i drets de retorn o indemnització.
 • Expedients de major cabuda; de domini; d'immatriculació de finques; represa del tracte successiu interromput; alliberament de càrregues i gravàmens.
 • Agrupació i segregació de finques, declaració d'obres noves i divisió en propietat horitzontal.
 • Procediments judicials de prescripció adquisitiva de finques immobles (usucapió) pel transcurs de més de 30 anys; accions reivindicatòries, declaratives de domini, i de partió; accessió invertida.
 • Procediments sumaris per a retenir, recobrar i adquirir la possessió.
 • Negociació i procediments judicials de redempció de censos, tant en defensa del censualista com en representació dels censataris.
 • Accions judicials per defectes de construcció.
 • Accions judicials de reclamació per responsabilitat civil, culpa contractual o extracontractual, i negligència.
 • Procediments relatius a divisió de cosa comuna.
 • Procediments d'incapacitació i tutela.
 • Tramitació d'herències, testaments, particions hereditàries.
 • Reclamacions de quantitat, recobrament de morosos i impagats, així com tota mena de deutes.
  Propietat Horitzontal, defensa i impugnació judicial d'acords comunitaris.
 • Procediments sobre immissions, sorolls i servituds.
 • Redacció d'informes i dictàmens.

CONTACTE

|| || || Si desitja qualsevol mena d'assessorament legal, tant si és persona física com a societat o empresa, o si precisa major informació sobre els nostres serveis, contacti amb nosaltres.

USO DE COOKIES
Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l´experiència de l´usuari. Si continua navegant està consentint i acceptant l´ús de les cookies i de la nostra política de cookies, cliquo l´enllaç per a més informació.

ACCEPTO